نمایش 1–36 از 439 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیمتال ( رله حرارتی ) 34 تا 50 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 34 تا 50 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 12 تا 18 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 12 تا 18 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 12 تا 18 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 12 تا 18 قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 15 تا 22 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 15 تا 22 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 22 تا 32 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 22 تا 32 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 28 تا 40 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 28 تا 40 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 75A -85A -100A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 45 تا 65 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 45 تا 65 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال ( رله حرارتی ) 7 تا 10 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 7 تا 10 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32 A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 1/1 تا 6/1 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 1/1 تا 6/1 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 111 تا 185 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 111 تا 185  آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 12 تا 18 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 12 تا 18 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 135 تا 225 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 135 تا 225 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 17 تا 25 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 17 تا 25 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 22 تا 32 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 22 تا 32 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 28 تا 40 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 28 تا 40 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 378 تا 630 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :378 تا 630 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 630A -800A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 5 تا 7 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 5/0 تا 7/0 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 6 تا 9 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 6/0 تا 9/0 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 6/5 تا 8 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 6/5 تا 8 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 69 تا 115 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 69 تا 115 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 115A -130A -150A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 8 تا 1/2 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8 تا 1/2 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 8 تا 12 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8 تا 12 قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A - 32A - 40A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 8 تا 12 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8 تا 12 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی ) 90 تا 150 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 90 تا 150 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 1/2 تا 5/1 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :5/1 تا 1/2 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 135 تا 225 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 135 تا 225 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 15 تا 22 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 15 تا 22 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 159 تا 265 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 159 تا 265 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 185A -225A -265A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 159 تا 265 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 159 تا 265 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 17 تا 25 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 17 تا 25 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 50A - 65A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 180 تا 300 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 180 تا 300 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 2 تا 3 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 2 تا 3 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 2/4 تا 8/2 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 8/2 تا 2/4 قابل نصب بروی کنتاکتور : 9A - 12A - 18A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 240 تا 400 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان : 240 تا 400 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 300A - 400A - 500A ولتاژ : 220 ولت

بیمتال (رله حرارتی) 28 تا 40 آمپر هیوندای

تومان۰
محدوده تنظیمات جریان :28 تا 40 آمپر قابل نصب بروی کنتاکتور : 25A -32A - 40A ولتاژ : 220 ولت