• کابل زمینی (مفتول) NYY نمره 6×5 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل زمینی (مفتول) NYY نمره 70+120×3 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل زمینی (مفتول) NYY نمره 70+150×3 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل زمینی (مفتول) NYY نمره 70×1 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل زمینی (مفتول) NYY نمره 95+185×3 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل زمینی (مفتول) NYY نمره 95×1 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل کولری نمره 1/5×4 پارسان

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل کولری نمره 1/5×4 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل کولری نمره 1/5×5 خراسان افشارنژاد

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل مخابراتی 2 زوج 06 فویلدار سیمیا با روکش PVC

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل مخابراتی 2 زوج 06 فویلدار سیمیا با روکش پلی اتیلن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل مخابراتی 4 زوج 06 فویلدار سیمیا با روکش PVC

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل مخابراتی 4 زوج 06 فویلدار سیمیا با روکش پلی اتیلن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل مخابراتی 6 زوج 06 فویلدار سیمیا با روکش PVC

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید
 • کابل مخابراتی 6 زوج 06 فویلدار سیمیا با روکش پلی اتیلن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید